• Uitsluitend horeca & retail

 • Gratis bezorging vanaf €495,-

 • Vóór 13:00 uur besteld; morgen geleverd

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Onder Rightspirits.com wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
  Right Spirits BV statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Zekeringstraat 13b, 1014 BM te Amsterdam, Nederland
  Right Spirits BE BV statutair gevestigd te Antwerpen en kantoorhoudend aan de Nijverheidsstraat 70 (Office 0.1) te Wommelgem, België.

 2. Right Spirits BV is ingeschreven in Nederland in het handelsregister onder dossiernummer 54930340. Right Spirits BE BV is ingeschreven in België met ondernemingsnummer BE0741949733.

 3. Het BTW nummer van Right Spirits BV is NL.85149.6088.B01. Het BTW nummer van Right Spirits BE BV is BE.0741949733.

 4. Het rekeningnummer van Right Spirits BV is ABN Amro Bank, IBAN NL77ABNA0615440215. Het rekeningnummer van Right Spirits BE BV is ING Bank, IBAN BE18363196980465.

Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rightspirits.com zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rightspirits.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rightspirits.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 4. Mocht enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Rightspirits.com zijn vrijblijvend en Rightspirits.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Rightspirits.com. Rightspirits.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 3. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rightspirits.com dit mee binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling.

 4. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten zoals op het moment van bestellen op Rightspirits.com worden getoond. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Facturering

 1. De overeenkomst tussen Rightspirits.com en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de stappen van de bestelprocedure op Rightspirits.com volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Rightspirits.com heeft verzond

 2. Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Rightspirits.com is de overeenkomst tussen Rightspirits.com en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden.

 3. Rightspirits.com behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming, zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden.

 4. Na totstandkoming van de overeenkomst zal Rightspirits.com binnen 24 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden, wat door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

Prijzen en betalingen

 1. Rightspirits.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van producten zoals vertoond en vermeld op Rightspirits.com.

 2. De prijzen van de producten zoals vermeld op Rightspirits.com zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Rightspirits.com ben je een bedrag van tien euro (EUR 10,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Rightspirits.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, is koper tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Rightspirits.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 4. Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Rightspirits.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Verzendkosten

 1. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de verzendkosten verschuldigd. Deze verzendkosten binnen Nederland bedragen EUR 12,50 voor bestellingen tot EUR 495,00 exclusief btw.

 2. De verzendkosten binnen België bedragen EUR 17,50 voor bestellingen tot EUR 495,00 exclusief btw.

 3. Voor bestellingen die voornoemd bedrag te boven gaan, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Levering en levertijd

 1. Rightspirits.com verkoopt haar producten uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België.

 2. Rightspirits.com verkoopt niet aan particulieren.

 3. Indien de koper een bestelling plaatst, wordt de betreffende bestelling binnen 48 uur geleverd op het door koper aangegeven afleveradres.

 4. Rightspirits.com levert bestelde producten binnen Nederland en België.

 5. De door Rightspirits.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht jouw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat koper de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 6. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou. Rightspirits.com is gerechtigd om de door de koper bestelde producten in gedeelten aan de koper te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Rightspirits.com

 7. De door de koper bestelde producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kostenloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering.

Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rightspirits.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rightspirits.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn

 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rightspirits.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen koper op grond van enige overeenkomst aan Rightspirits.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Klachten en nakoming

 1. Indien Rightspirits.com onjuiste of het onjuiste aantal producten levert, dient de koper Rightspirits.com hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Rightspirits.com omgeruild of opgehaald, mits de betreffende producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten.

 2. Rightspirits.com zal abusievelijk niet-geleverde producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

 3. Wanneer de koper een breuk product heeft ontvangen dient de koper Rightspirits.com hiervan direct na levering op de hoogte stellen per e-mail en dient de koper dit aan te tonen door middel van duidelijke foto’s. Na ontvangst en goedkeuring zal Rightspirits.com het betreffende product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Rightspirits.com is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

 4. Indien de koper niet direct na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor is omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

 5. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen worden verzorgd via door Rightspirits.com ingeschakelde externe transporteurs.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. Rightspirits.com kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

 2. Overmacht situaties die in ieder geval niet voor risico van Rightspirits.com komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

 3. Rightspirits.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Rightspirits.com tegen eventuele schadeclaims van derden.

 4. Rightspirits.com kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Rightspirits.com ingeschakelde externe transporteurs.

 5. Rightspirits.com is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

 6. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 7. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Download Algemene voorwaarden

{{ message }}